Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Fryskmann B.V.

A. Definities


In deze Algemene Verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

Betalingstermijn 

De in de Overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de betaling moet hebben plaatsgevonden.

Consument

Iedere natuurlijke persoon die niet h\andelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Dealer

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt en die door Fryskmann is geautoriseerd als wederverkoper van Fryskmann-producten.

Fryskmann

Fryskmann B.V.
Adres: Langekamp 4A, 5306 GV Brakel
Telefoon: 0418-745092
E-mail: info@fryskmann.nl
Website: www.fryskmann.nl
BTW-nummer: NL854463690B01
KvK-nr.: 61727040

Fryskmann Webshop

Iedere website van Fryskmann via welke een Overeenkomst kan worden gesloten met betrekking tot de levering van producten door Fryskmann aan de Consument/Dealer.

Overeenkomst

Iedere overeenkomst die tussen Fryskmann en de Consument/Dealer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

B. Toepasselijkheid


1. Voor alle Overeenkomsten gelden uitsluitend deze Algemene Verkoopvoorwaarden in de versie die ten tijde van de bestelling geldig is. Afwijkende voorwaarden die de Consument/Dealer stelt worden door Fryskmann niet erkend, tenzij Fryskmann met deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan.

2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Verkoopvoorwaarden aan de Consument/Dealer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat deze Algemene Verkoopvoorwaarden bij Fryskmann zijn in te zien en zij op verzoek van de Consument/Dealer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het artikel II.2 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Verkoopvoorwaarden langs elektronische weg aan de Consument/Dealer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument/Dealer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Verkoopvoorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument/Dealer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor zover naast deze Algemene Verkoopvoorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn artikel II.2 en II.3 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden van overeenkomstige toepassing.

C. Totstandkoming Overeenkomst


1. De Overeenkomst komt tot stand door een daartoe strekkend aanbod van Consument/Dealer en schriftelijke aanvaarding van dat aanbod door Fryskmann. De schriftelijke bevestiging van Fryskmann van haar aanvaarding van het aanbod geldt als bewijs van het bestaan van de Overeenkomst. Indien het aanbod door de Consument/Dealer mondeling wordt gedaan, dan geldt de schriftelijke aanvaarding door Fryskmann, onder vermelding van de datum, als bewijs van de Overeenkomst. De schriftelijke bevestiging zal in de regel per e-mail worden verzonden. Er worden geen nadere bewijzen van de Overeenkomst aan de Consument/Dealer verstuurd.

D. Wettelijk recht op ontbinding voor Consument/Dealer


1. De Consument kan de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden gedurende veertien (14) dagen na ontvangst van het bestelde product door hem of een door hem aangewezen derde.  

2. De Consument/Dealer kan het in artikel IV.1 bedoelde recht uitoefenen door binnen de gestelde termijn de overeenkomst bij voorkeur schriftelijk te ontbinden, dan wel op een andere wijze een ondubbelzinnige verklaring tot ontbinding van de overeenkomst aan Fryskmann te doen.. U dient de gekochte producten vervolgens binnen 21 kalenderdagen aan Fryskmann B.V. te retourneren. Vermeld bij uw retourzending duidelijk uw naam, adres en uw ordernummer (zie de orderbevestiging). 

3. De producten dienen voor zover mogelijk en indien redelijkerwijs mogelijk onbeschadigd en in hun originele verpakking te worden geretourneerd.

E. Gevolgen van de ontbinding


1. Bij een ontbinding van de Overeenkomst ingevolge artikel IV van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, moeten beide partijen teruggeven wat zij ontvangen hebben.

2. In het geval van een Overeenkomst met betrekking tot de levering van producten dient de Consument/Dealer de ontvangen producten in ongeschonden staat aan Fryskmann te retourneren. Indien de Consument/Dealer de ontvangen producten helemaal niet of maar ten dele of in een slechtere toestand retourneert, die het gevolg van is van een handelswijze die verder gaat dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking van de ontvangen producten vast te stellen, dient de Consument/Dealer de waardevermindering dienovereenkomstig te vergoeden. De Consument/Dealer kan de verplichting tot het vergoeden van de waardevermindering voorkomen door de producten niet te gebruiken en niets te doen wat de waarde ervan vermindert.

3. De rechtstreekse kosten van de retourzending als bedoeld in artikel V.2 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden komen voor rekening van de Consument/Dealer.

4. Indien de Consument/Dealer reeds (een deel van) het verschuldigde bedrag uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan aan Fryskmann, daaronder ook begrepen de kosten van levering, dan zal Fryskmann dit bedrag zo spoedig mogelijk (veertien (14) dagen) doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot ontbinding van de Consument/Dealer, aan de Consument/Dealer terugbetalen, met inachtneming van artikel V.2 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

F. Uitsluiting ontbinding

1.Volgens specificaties van de Consument/Dealer vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument/Dealer, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Hierbij valt te denken aan een kleur afwijkend van de standaard RAL 9016, panelen met een (eigen) afbeelding of panelen met een afwijkende maat anders dan standaard aangeboden.

G. Gebreken


1. Fryskmann staat er voor in dat de producten of diensten voldoen aan de Overeenkomst en daarmee aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.

2. De Consument/Dealer is verplicht om direct na ontvangst van de producten nauwkeurig te controleren of deze voldoen aan de bestelling en of deze eventuele gebreken vertonen. De Consument/Dealer kan ervan uitgaan dat Fryskmann de grootst mogelijke zorg besteedt aan de verwerking van zijn bestelling. Mocht er toch iets met de bestelling niet in orde zijn, dan dient dit uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum schriftelijk aan Fryskmann te worden gemeld en dienen de toegestuurde producten aan Fryskmann te worden geretourneerd.

H. Levering, prijs, verzendkosten


1. De Levertijd wordt altijd geacht bij benadering te zijn overeengekomen. Fryskmann zal  geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.


2. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument/Dealer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument/Dealer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, zonder recht op een eventuele schadevergoeding.

3. Alle prijzen zijn inclusief de op dat moment geldende omzetbelasting en exclusief de verzendkosten. De prijzen op het moment van bestelling zijn geldig, behoudens kennelijke verschrijvingen.

I. Betaling


1. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling door de Consument/Dealer te geschieden via de Fryskmann Webshop door een directe online te betaling door middel van Creditcard, iDEAL, Bancontact/Mister Cash, PayPal, SofortBanking en Bank overschrijving.

2. Bij overschrijding van de Betalingstermijn welke te wijten is aan de Consument/Dealer is hij, zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De Consument/Dealer is vanaf dat moment rente verschuldigd van 1,25% per maand of per gedeelte daarvan over het uitstaande bedrag.

3. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijk, waaronder begrepen kosten van interne en externe adviezen, die voor Fryskmann voortvloeien uit het niet nakomen van de Overeenkomst door de Consument/Dealer van enige (betalings-)verplichting komen voor rekening van de Consument/Dealer. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig de Staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK) vanaf 1 juli 2012.

4. Door de Consument/Dealer gedane betalingen strekken steeds tot aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare vorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Consument/Dealer dat de voldoening betrekking heeft op een latere vordering.

J. Opschorting

1. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn heeft Fryskmann het recht verdere uitvoering van alle tussen Fryskmann en de Consument/Dealer lopende overeenkomsten op te schorten – voor zover er tussen vordering en verbintenis voldoende samenhang bestaat om de opschorting te rechtvaardigen – tot volledige betaling is verricht en worden alle vorderingen van Fryskmann op de Consument/Dealer onmiddellijk en volledig opeisbaar.

K. Eigendomsvoorbehoud

1. Totdat alle vorderingen van Fryskmann op de Consument/Dealer uit de Overeenkomst met betrekking tot de levering van een product of met die overeenkomst samenhangende werkzaamheden voldaan zijn, blijft het geleverde het eigendom van Fryskmann.

L. Garantie

1. Op alle geleverde Fryskmann-apparaten verleent Fryskmann een fabrieksgarantie van acht (8) jaar op materiaal- en/of constructiefouten. Een en ander voor zover nader omschreven in de bij de Fryskmann geleverde garantiebepalingen. Bij een koop door een Consument/Dealer geldt dat deze garantievoorwaarden van toepassing zijn onverminderd de rechten of vorderingen die de wet aan de Consument/Dealer toekent.

2. Op door Fryskmann uitgevoerde reparaties geldt een garantie van één (1) jaar op materiaal-, constructie- en/of reparatiefouten. Deze garantie geldt niet in het geval door anderen dan Fryskmann onoordeelkundig reparaties zijn uitgevoerd, c.q. wijzigingen in de apparatuur zijn aangebracht of sprake is van niet-normaal en ondeskundig gebruik.

3. Fryskmann zal niet gebonden zijn door uitingen en handelingen van derden met betrekking tot haar garantieregeling.

4. Claims van de Consument/Dealer die vallen binnen de fabrieksgarantie dienen te worden voorgelegd aan Fryskmann en worden door Fryskmann behandeld, tenzij de Consument/Dealer en Fryskmann van tevoren zijn overeengekomen dat de Consument/Dealer zelf deze claims kan afhandelen.

5. Claims van de Consument/Dealer voortvloeiende uit de wettelijke regeling van de koop worden voorgelegd aan Fryskmann. Fryskmann verplicht zich om deze claims binnen een redelijke termijn te behandelen.

6. Behandeling van deze claims of reparaties uitgevoerd door derden dan wel door de Consument/Dealer zelf uitgevoerde reparaties zonder toestemming van Fryskmann, komen voor rekening van de Consument/Dealer, ontberen de garantie op reparaties van Fryskmann en binden Fryskmann ook niet anderszins, tenzij Fryskmann aantoonbaar in gebreke is gebleven of anderszins niet in staat is om de claim met inachtneming van de wettelijke regels van de koop te behandelen.

7. Het spreekt voor zich dat productie-invloeden, normale slijtage, verkleuring door gebruik en lichtinvloedenen of schade en gebreken die worden veroorzaakt door onzorgvuldige of verkeerde montage, installatie, gebruik of onderhoud, of schade met een oorzaak buiten de invloed van Fryskmann niet door de garantie worden gedekt

M. Aansprakelijkheid

1. Fryskmann aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en materiële schade aan eigendommen van Consument/Dealer en van derden voor zover deze aansprakelijkheid uit de wet voortvloeit.

2. Voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door niet nakoming, gedeeltelijke nakoming of gebrekkige nakoming welke niet uit de wet voortvloeit en waarvoor Fryskmann in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk aansprakelijkheid heeft aanvaard, zal Fryskmann niet aansprakelijk zijn, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Fryskmann.

N. Geschillen

1. Op overeenkomsten met Fryskmann is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

P. Privacybeleid

1. Ons privacybeleid is onderdeel van onze algemene voorwaarden.

Contactgegevens

Fryskmann B.V.

Langekamp 4A+B
5306 GV Brakel
Nederland

E

info@fryskmann.nl