Juridische documenten

Juridische documenten

Hier kunt u onze juridische documenten raadplegen, waaronder onze algemene voorwaarden, het privacybeleid, informatie over het gebruik van cookies en onze garantievoorwaarden. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

A. Definities

In deze Algemene Verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

Betalingstermijn
De in de Overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de betaling moet hebben plaatsgevonden.

Consument
Iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Dealer
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt en die door Fryskmann is geautoriseerd als wederverkoper van Fryskmann-producten.

Fryskmann
Fryskmann B.V.
Adres: Langekamp 4A, 5306 GV Brakel, NL
Telefoon: 0418-745092
E-mail: [email protected]
Website: www.fryskmann.nl
KvK-nr.: 61727040

Fryskmann Webshop
Iedere website van Fryskmann via welke een Overeenkomst kan worden gesloten met betrekking tot de levering van producten door Fryskmann aan de Consument/Dealer.

Overeenkomst
Iedere overeenkomst die tussen Fryskmann en de Consument/Dealer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

B. Toepasselijkheid

 1. Voor alle Overeenkomsten gelden uitsluitend deze Algemene Verkoopvoorwaarden in de versie die ten tijde van de bestelling geldig is. Afwijkende voorwaarden die de Consument/Dealer stelt worden door Fryskmann niet erkend, tenzij Fryskmann met deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan.
 2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Verkoopvoorwaarden aan de Consument/Dealer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat deze Algemene Verkoopvoorwaarden bij Fryskmann zijn in te zien en zij op verzoek van de Consument/Dealer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het artikel B.2 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Verkoopvoorwaarden langs elektronische weg aan de Consument/Dealer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument/Dealer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Verkoopvoorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument/Dealer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor zover naast deze Algemene Verkoopvoorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn artikel II.2 en II.3 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden van overeenkomstige toepassing.

C. Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door een daartoe strekkend aanbod van Consument/Dealer en schriftelijke aanvaarding van dat aanbod door Fryskmann. De schriftelijke bevestiging van Fryskmann van haar aanvaarding van het aanbod geldt als bewijs van het bestaan van de Overeenkomst. Indien het aanbod door de Consument/Dealer mondeling wordt gedaan, dan geldt de schriftelijke aanvaarding door Fryskmann, onder vermelding van de datum, als bewijs van de Overeenkomst. De schriftelijke bevestiging zal in de regel per e-mail worden verzonden. Er worden geen nadere bewijzen van de Overeenkomst aan de Consument/Dealer verstuurd.

D. Wettelijk recht op ontbinding voor Consument/Dealer

 1. De Consument kan de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden gedurende veertien (14) dagen na ontvangst van het bestelde product door hem of een door hem aangewezen derde.
 2. De Consument/Dealer kan het in artikel IV.1 bedoelde recht uitoefenen door binnen de gestelde termijn de overeenkomst bij voorkeur schriftelijk te ontbinden, dan wel op een andere wijze een ondubbelzinnige verklaring tot ontbinding van de overeenkomst aan Fryskmann te doen. De aangeschafte producten dienen binnen 21 kalenderdagen na aankoop in onbeschadigde staat en in de originele verpakking te worden geretourneerd aan Fryskmann B.V. Vermeld bij uw retourzending duidelijk uw naam, adres en uw ordernummer (zie de orderbevestiging).
 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Consument/Dealer tot het moment van bezorging aan Fryskmann B.V., tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 1. Gevolgen van de ontbinding
 2. In het geval van ontbinding van de Overeenkomst conform artikel IV van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, zijn beide partijen verplicht om terug te geven wat zij hebben ontvangen.
 3. Bij een Overeenkomst betreffende de levering van producten is het de verantwoordelijkheid van de Consument/Dealer om de ontvangen producten in onbeschadigde staat aan Fryskmann te retourneren. Indien de Consument/Dealer de producten geheel niet retourneert, slechts gedeeltelijk retourneert, of indien ze in een slechtere staat worden geretourneerd als gevolg van handelingen die verder gaan dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de producten vast te stellen, is de Consument/Dealer verplicht de daarmee samenhangende waardevermindering te vergoeden. Om de verplichting tot vergoeding van de waardevermindering te voorkomen, dient de Consument/Dealer de producten niet te gebruiken en niets te doen wat de waarde ervan zou verminderen.
 4. De rechtstreekse kosten van de retourzending als bedoeld in artikel E.2 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden komen voor rekening van de Consument/Dealer.
 5. Indien de Consument/Dealer reeds (een deel van) het verschuldigde bedrag uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan aan Fryskmann, daaronder ook begrepen de kosten van levering, dan zal Fryskmann dit bedrag zo spoedig mogelijk (veertien (14) dagen) doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot ontbinding van de Consument/Dealer, aan de Consument/Dealer terugbetalen, met inachtneming van artikel M.2 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

E. Uitsluiting ontbinding

1.Volgens specificaties van de Consument/Dealer vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument/Dealer, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Hierbij valt te denken aan een kleur afwijkend van de standaard RAL 9016, panelen met een (eigen) afbeelding of panelen met een afwijkende maat anders dan standaard aangeboden.

 1. Geïnstalleerde producten. Bij een overeenkomst (evt. incl. servicecontract) geldt dat bij geïnstalleerde producten die gezien moet worden als maatwerk. Er is geen herroepingsrecht op maatwerk mogelijk. Annulering van de overeenkomst is mogelijk totdat begonnen is met de installatie.

G. Levering en Uitvoering

 1. Fryskmann B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. De Levertijd wordt altijd geacht bij benadering te zijn overeengekomen. Fryskmann zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument/Dealer aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument/Dealer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument/Dealer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, zonder recht op een eventuele schadevergoeding. Hierbij uitgezonderd vervaardigde producten volgens specificaties van de Consument/Dealer die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument/Dealer, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Hierbij valt te denken aan een kleur afwijkend van de standaard RAL 9016, panelen met een (eigen) afbeelding of panelen met een afwijkende maat anders dan standaard aangeboden.
 4. Alle prijzen zijn inclusief de op dat moment geldende omzetbelasting en exclusief de verzendkosten. De prijzen op het moment van bestelling zijn geldig, behoudens kennelijke verschrijvingen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

H. Ontdekking gebrek & beschadigd product

 1. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de Consument/Dealer dit zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking, door te geven aan Fryskmann B.V.. Indien er schade aan het afgeleverde product is, verzoeken wij de Consument/Dealer vriendelijk om foto’s van zowel de buitenste als binnenste verpakking, het verzendzegel, en twee foto’s van het product te maken en deze digitaal naar Fryskmann B.V. te sturen via [email protected]. De Consument kan hierbij het product voorzichtig uit de verpakking halen en inspecteren. Fryskmann B.V. raadt aan dat de Consument/Dealer de verpakking bewaart in het geval vermoed wordt dat de schade is ontstaan tijdens het verzenden van het product.

I. Betaling en facturering

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling door de Consument/Dealer te geschieden via de Fryskmann Webshop door een directe online te betaling door middel van Creditcard, iDEAL, Bancontact/Mister Cash, PayPal, SofortBanking en Bank overschrijving.
 2. Bij overschrijding van de Betalingstermijn welke te wijten is aan de Consument/Dealer is hij, zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De Consument/Dealer is vanaf dat moment rente verschuldigd van 1,25% per maand of per gedeelte daarvan over het uitstaande bedrag.
 3. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijk, waaronder begrepen kosten van interne en externe adviezen, die voor Fryskmann voortvloeien uit het niet nakomen van de Overeenkomst door de Consument/Dealer van enige (betalings-)verplichting komen voor rekening van de Consument/Dealer. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig de Staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK) vanaf 1 juli 2012.
 1. Door de Consument/Dealer gedane betalingen strekken steeds tot aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare vorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Consument/Dealer dat de voldoening betrekking heeft op een latere vordering.

J. Opschorting

 1. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn heeft Fryskmann het recht verdere uitvoering van alle tussen Fryskmann en de Consument/Dealer lopende overeenkomsten op te schorten – voor zover er tussen vordering en verbintenis voldoende samenhang bestaat om de opschorting te rechtvaardigen – tot volledige betaling is verricht en worden alle vorderingen van Fryskmann op de Consument/Dealer onmiddellijk en volledig opeisbaar.

K. Eigendomsvoorbehoud

 1. Totdat alle vorderingen van Fryskmann op de Consument/Dealer uit de Overeenkomst met betrekking tot de levering van een product of met die overeenkomst samenhangende werkzaamheden voldaan zijn, blijft het geleverde het eigendom van Fryskmann.

L. Garantie

 1. Op alle geleverde Fryskmann-apparaten verleent Fryskmann een fabrieksgarantie op materiaal- en/of constructiefouten.
 • Voor Fryskmann Essential en Power infrarood panelen geldt een fabrieksgarantie van 8 jaar. Binnen de garantieperiode van 2 jaar worden alle transportkosten gedekt. Na deze periode van 2 jaar zijn de retourkosten voor rekening van de Consument/Dealer.
 • Voor de Fryskmann Flex infrarood panelen geldt een fabrieksgarantie van 5 jaar.Binnen de garantieperiode van 2 jaar worden alle transportkosten gedekt. Na deze periode van 2 jaar zijn de retourkosten voor rekening van de Consument/Dealer.
 • Voor de Fryskmann PH en IH geldt een fabrieksgarantie van 2 jaar. Binnen de garantieperiode van 2 jaar worden alle transportkosten gedekt.
 • Voor de Fryskmann Warmtepompboilers geldt een fabrieksgarantie van 2 jaar. Gedurende de eerste 2 jaar van de garantieperiode bieden wij een volledige productgarantie inclusief installatie.
 • Voor de Fryskmann EcoSilence geldt een garantieperiode voor onderdelen bij normaal van 5 jaar. Gedurende de eerste 2 jaar van de garantieperiode bieden wij een volledige productgarantie inclusief installatie. Na deze periode voorzien wij in de vervanging van defecte onderdelen op basis van bring-in. Dit houdt in dat de componenten kosteloos worden geleverd binnen de garantieperiode, maar exclusief installatiekosten.

Bij een koop door een Consument/Dealer geldt dat deze garantievoorwaarden van toepassing zijn onverminderd de rechten of vorderingen die de wet aan de Consument/Dealer toekent.

 1. Op door Fryskmann uitgevoerde reparaties geldt een garantie van één (1) jaar op materiaal-, constructie- en/of reparatiefouten. Deze garantie geldt niet in het geval door anderen dan Fryskmann onoordeelkundig reparaties zijn uitgevoerd, c.q. wijzigingen in de apparatuur zijn aangebracht of sprake is van niet-normaal en ondeskundig gebruik.
 2. Fryskmann zal niet gebonden zijn door uitingen en handelingen van derden met betrekking tot haar garantieregeling.
 3. Claims van de Consument/Dealer die vallen binnen de fabrieksgarantie dienen te worden voorgelegd aan Fryskmann en worden door Fryskmann behandeld, tenzij de Consument/Dealer en Fryskmann van tevoren zijn overeengekomen dat de Consument/Dealer zelf deze claims kan afhandelen.
 4. Claims van de Consument/Dealer voortvloeiende uit de wettelijke regeling van de koop worden voorgelegd aan Fryskmann. Fryskmann verplicht zich om deze claims binnen een redelijke termijn te behandelen.
 5. Behandeling van deze claims of reparaties uitgevoerd door derden dan wel door de Consument/Dealer zelf uitgevoerde reparaties zonder toestemming van Fryskmann, komen voor rekening van de Consument/Dealer, ontberen de garantie op reparaties van Fryskmann en binden Fryskmann ook niet anderszins, tenzij Fryskmann aantoonbaar in gebreke is gebleven of anderszins niet in staat is om de claim met inachtneming van de wettelijke regels van de koop te behandelen.
 6. Het spreekt voor zich dat productie-invloeden, normale slijtage, verkleuring door gebruik en licht invloeden en of schade en gebreken die worden veroorzaakt door onzorgvuldige of verkeerde montage, installatie, gebruik of onderhoud, of schade met een oorzaak buiten de invloed van Fryskmann niet door de garantie worden gedekt.

M. Aansprakelijkheid

 1. Fryskmann aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en materiële schade aan eigendommen van Consument/Dealer en van derden voor zover deze aansprakelijkheid uit de wet voortvloeit.
 2. Voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door niet nakoming, gedeeltelijke nakoming of gebrekkige nakoming welke niet uit de wet voortvloeit en waarvoor Fryskmann in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk aansprakelijkheid heeft aanvaard, zal Fryskmann niet aansprakelijk zijn, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Fryskmann.

N. Geschillen

 1. Op overeenkomsten met Fryskmann is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

O. Privacybeleid

 1. Ons privacybeleid is onderdeel van onze algemene voorwaarden.

Fryskmann is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Contactgegevens:
Fryskmann B.V.
Langekamp 4A
5306 GV Brakel
Nederland

(+31) 0418 745 092
[email protected]

Verwerking persoonsgegevens

Fryskmann verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website.
 

Gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Doel verwerking persoonsgegevens

Fryskmann verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Fryskmann analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Fryskmann verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Fryskmann bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 5 jaar
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Fryskmann verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fryskmann blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

Cookies

Fryskmann gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Fryskmann gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fryskmann en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Fryskmann wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Fryskmann neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].

Onze website maakt gebruik van cookies om de werking van onze webshop te waarborgen, de gebruikerservaring te verbeteren en het websiteverkeer te analyseren. We gebruiken verschillende soorten cookies, waaronder essentiële/noodzakelijke cookies, functionele cookies en analytische cookies. Deze cookies blijven gedurende 15 dagen op uw computer of apparaat staan.

Daarnaast maken we gebruik van cookies van derden, zoals advertentiepartners en analytische diensten, om ons te helpen bij het verbeteren van onze diensten en het tonen van relevante advertenties.

U kunt uw cookievoorkeuren beheren of cookies uitschakelen via het cookie scherm.

Door onze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies zoals beschreven in ons cookiebeleid. Voor meer informatie over ons cookiebeleid en hoe we omgaan met uw gegevens, verwijzen we u naar ons privacybeleid.

Op alle geleverde Fryskmann-apparaten verleent Fryskmann een fabrieksgarantie op materiaal- en/of constructiefouten.

 • Voor Fryskmann Essential en Power infrarood panelen geldt een fabrieksgarantie van 8 jaar. Binnen de garantieperiode van 2 jaar worden alle transportkosten gedekt. Na deze periode van 2 jaar zijn de retourkosten voor rekening van de Consument/Dealer.
 • Voor de Fryskmann Flex infrarood panelen geldt een fabrieksgarantie van 5 jaar. Binnen de garantieperiode van 2 jaar worden alle transportkosten gedekt. Na deze periode van 2 jaar zijn de retourkosten voor rekening van de Consument/Dealer.
 • Voor de Fryskmann PH en IH geldt een fabrieksgarantie van 2 jaar. Binnen de garantieperiode van 2 jaar worden alle transportkosten gedekt.
 • Voor de Fryskmann Warmtepompboilers geldt een fabrieksgarantie van 2 jaar. Gedurende de eerste 2 jaar van de garantieperiode bieden wij een volledige product garantie inclusief installatie.
 • Voor de Fryskmann EcoSilence geldt een garantieperiode voor onderdelen bij normaal gebruik van 5 jaar. Gedurende de eerste 2 jaar van de garantieperiode bieden wij een volledige productgarantie inclusief installatie. Na deze periode voorzien wij in de vervanging van defecte onderdelen op basis van bring-in. Dit houdt in dat de componenten kosteloos worden geleverd binnen de garantieperiode, maar exclusief installatiekosten.

Bij een koop door een Consument/Dealer geldt dat deze garantievoorwaarden van toepassing zijn onverminderd de rechten of vorderingen die de wet aan de Consument/Dealer toekent.

Over Fryskmann

Wilt u meer weten over de oorsprong en groei van Fryskmann sinds onze start in 2014? Op deze pagina delen we het verhaal van ons bedrijf.

Service & contact

Neem direct contact op voor vragen of ondersteuning en ontdek meer over ons bedrijf. Hier vindt u ook technische informatie en handleidingen voor verdere hulp bij onze producten.

Onze webshop

Hier vindt u uitgebreide informatie over onze webshop, zoals bestellen, betaalmethoden, verzending, levering en ons retourbeleid.

Whatsapp openen
Hallo! 👋
Hoe kunnen we u van dienst zijn?